องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 

30  มิ.ย. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหัวกรดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำ ทะเบียนหมายเลข 81-3938 ปจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหัวกรดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง กข 6829 ปจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรดเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ (ไซริงค์และเข็ม) ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (แบบ Smart TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง (โคมเหลือง) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวกรด เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางตาล่า หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง กง ๕๖๙๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง