องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน


วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (รอบที่ 1)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพที่แท้จริงของสิง่แวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน

2.เพื่อช่วยให้ครูได้รู้จักเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียน

3.เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน

4.เพื่อเติมข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีอื่นๆ

5.เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง อุปสรรค และปัญหาของเด็กนักเรียนในด้านอื่นๆให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

สถานที่ดำเนินการ

- บ้านเด็กในความดูแลของครูแต่ละคนตามรายชื่อเด็ก

ผลที่ดากว่าจะได้รับ

1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

2.นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

3.ทราบถึงปัญหาของนักเรียนและสามารถนำไปแก้ไขได้ตรงจุด

2023-08-28
2023-08-21
2023-08-15
2023-07-26
2023-07-26
2023-07-20
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-10
2023-07-07